Polityka prywatności - RODO

REGULAMIN

powierzenia przetwarzania danych osobowych,

w związku ze świadczonymi przez Drenio Aneta Byczkowska. usługami.

 

 

 • 1 Definicje

 

 1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Podmiot przetwarzający – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. Z uwagi na charakter świadczonych usług, podmiotem przetwarzającym może być firma Drenio Aneta Byczkowska, a także Podwykonawca, realizujący usługi na zlecenie Drenio Aneta Byczkowska
 3. Dalszy podmiot przetwarzający – podmiot, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe - oznaczają̨ informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą̨).
 5. Przetwarzanie danych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 6. Podpowierzanie – powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający kolejnemu odbiorcy, w związku z realizacją usługi.
 7. Klient – podmiot zlecający Drenio Aneta Byczkowska realizację usług w związku z prowadzoną przez firmę działalnością.
 8. Podwykonawca – podmiot, któremu Drenio Aneta Byczkowska zleca do wykonania określoną usługę, w związku z realizacją usługi na rzecz Klienta.
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz powierzania przetwarzania danych osobowych przez Drenio Aneta Byczkowska, w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta oraz usługami świadczonymi przez

 

 

 • 3 Określenie relacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 1. W zakresie realizacji zleconych przez Klienta usług: Drenio Aneta Byczkowska jest Administratorem danych osób fizycznych, działających w imieniu lub na rzecz Klienta. Drenio Aneta Byczkowska może powierzyć Podwykonawcom przetwarzanie danych osobowych osób działających w imieniu Klienta (tj. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu służbowego, służbowy adres email).

- Podwykonawcy występują jako Podmioty przetwarzające powierzone przez Drenio Aneta Byczkowska dane osobowe.

 1. W zakresie realizacji zleconych przez Drenio Aneta Byczkowska usług Podwykonawcom: Drenio Aneta Byczkowska powierza Podwykonawcy dane swoich pracowników oraz osób występujących w imieniu Klienta (będąc ich Administratorem).

 - Podwykonawcy powierzają Drenio Aneta Byczkowska dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usług, będąc ich Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym. Drenio Aneta Byczkowska pełni wtedy rolę Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu Przetwarzającego. - W przypadku, gdy Podwykonawca pełni rolę Podmiotu przetwarzającego dla osób odpowiedzialnych za wykonanie usług, Drenio Aneta Byczkowska pełni rolę Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz powierza przetwarzanie danych osobowych Klientowi, będącemu również Dalszym Podmiotem Przetwarzającym.

 

 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Każda ze Stron niniejszego Regulaminu przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.

2 3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 3 odbywa się na polecenie zlecenie przekazanego Drenio Aneta Byczkowska przez Klienta lub zlecenie przekazanego przez Drenio Aneta Byczkowska do Podwykonawcy.

 

 1. Rodzaj powierzonych danych osobowych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu ogólnego Rozporządzenia RODO.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że będzie przetwarzała powierzone dane osobowe i uzyskiwała do nich dostęp wyłącznie za pośrednictwem infrastruktury informatycznej znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), za wyjątkiem sytuacji, w której Klient zleca Drenio Aneta Byczkowska realizację usług poza obszar EOG. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się po spełnieniu jednego z warunków: - przetwarzanie jest realizowane przez dalszy Podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, - przetwarzanie jest realizowane przez dalszy Podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz 47 RODO, - przetwarzanie jest realizowane przez dalszy Podmiot przetwarzający na podstawie standardowych klauzul umownych.

 

 • 4 Prawa i Obowiązki Stron

 

 1. Strony zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Oceniając czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Strony uwzględniają w szczególności ryzyko związane z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych.
 3. Każda ze Stron występując jako Administrator ma prawo przeprowadzenia w Podmiocie przetwarzającym audytu, w tym inspekcji, w związku z przetwarzaniem przez Podmiot przetwarzający danych osobowych. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Podmiotu przetwarzającego, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
 4. Strona występująca jako Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, (zgodnie z art. 28 ust. 3, lit. h) przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w siedzibie swojej firmy oraz w godzinach pracy.
 5. W przypadku wystąpienia osoby fizycznej, której dane dotyczą, z żądaniem o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, Strona występująca jako Podmiot przetwarzający, udostępnia wszystkie niezbędne informacje dla Administratora celem zrealizowania obowiązku informacyjnego (art. 15 RODO).
 6. Strona występująca jako Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w ciągu 24 godzin od uzyskania wiedzy) zgłasza tą informację Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać dane wskazane w art. 33 ust. 3 RODO.
 7. Każda ze stron, występując jako Podmiot przetwarzający zawiadamia Administratora bez zbędnej zwłoki, o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, dotyczących danych osobowych powierzonych na mocy niniejszego Regulaminu przez Administratora.
 8. Po ustaniu współpracy, Strona występująca jako Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do trwałego usunięcia powierzonych danych osobowych i ich kopii z wszelkich nośników, za wyjątkiem danych osobowych, do zachowania których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Uwzględniając charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 10. Strona występująca jako Podmiot przetwarzający, ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, jak Administrator.

 

 • 5 Podpowierzanie

 

 1. Podmiot przetwarzający oraz Dalszy podmiot przetwarzający, informuje Drenio Aneta Byczkowska., o każdorazowym dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać powierzonych przez Drenio Aneta Byczkowska danych, w innym celu niż określony niniejszym Regulaminem, bez uprzedniej zgody Drenio Aneta Byczkowska.
 2. Klienci i Podwykonawcy, akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają zgodę na dalsze powierzanie danych osobowych przez Drenio Aneta Byczkowska, w zakresie w jakim wymaga tego realizacja zleconych usług.

 

 • 6 Obowiązywanie Regulaminu

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie współpracy pomiędzy Stronami.
 2. Każda ze Stron, występując jako Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe, w czasie obowiązywania niniejszego Regulaminu, jak i po ustaniu współpracy. 3

 

 • 7 Wynagrodzenie

 

 1. Z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, Stronom nie przysługuje wzajemne wynagrodzenie, ani jakiekolwiek inne świadczenie.

 

 • 8 Kary Umowne

 

1.W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy podmiot przetwarzający zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w następstwie którego Drenio Aneta Byczkowska jako Administrator zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub grzywny na podstawie prawomocnego wyroku lub decyzji właściwego organu, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny oraz do pokrycia innych z tego tytułu kosztów.

 

 • 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu powinny być dokonywane w formie pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ogólnego rozporządzenia RODO.
Promocje
Ławka do przedpokoju SCANDI 90x27 cm OD RĘKI
Ławka do przedpokoju SCANDI 90x27 cm OD RĘKI
330,00 zł 249,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl